มรส.เวิร์กช็อปครูทำโครงงานคณิตศาสตร์ เพิ่มทักษะความสามารถในการคิดของนักเรียน

มรส.เวิร์กช็อปครูทำโครงงานคณิตศาสตร์ เพิ่มทักษะความสามารถในการคิดของนักเรียน

รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(เวิร์กช็อป) เรื่อง “การทำโครงงานคณิตศาสตร์”?ให้กับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 60 คน?ณ ห้องวิทยสโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานคณิตศาสตร์สามารถนำทักษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้และมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคณิตศาสตร์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางสาวกันญารัตน์ หนูชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต่อไปว่า จากสภาพจริงในปัจจุบันพบว่านักเรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการคิด โดยสังเกตได้จากผลการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในตัวบ่งชี้ด้านการคิด พบว่า ผลการประเมินที่ได้ยังค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขยังเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ ชาติที่ยั่งยืนต่อไป

“การสอนแบบโครงงานเป็นการสอนรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด มีการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันครูคณิตศาสตร์ยังใช้การสอนแบบโครงงานน้อยมาก โดยจะเห็นได้จากมีโรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้ารับการประกวดในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นละ 2-3 โครงงานเท่านั้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์เห็นความจำเป็นเรื่องการสอนโดยใช้โครงงาน จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ และนำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนต่อไป” รศ.ดร.ธงชัย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s